Privacy policy

 Ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95(46/ES (dále jen „GDPR“)

 

I.

Základní ustanovení

 • Společnost Profi Level s.r.o.  IČ 02985217 se sídlem Patočkova 1471/77, Břevnov, Praha 6, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 226098, Vás jako uživatele webových stránek „www.ecospaceprague.com“ informuje, že je správcem osobních údajů ve smyslu čl. 4 bodu 7 GDPR (dále jen jako: „správce“).
 • Kontaktní údaje správce jsou:

adresa: Jilská 20, Praha 1, 110 00

email: info@ecospaceprague.com  

telefon: + 420 777 167 087

 • Osobními údaji se rozumí veškeré informace o identifikované nebo identifikovatelné fyzické osobě; identifikovatelnou fyzickou osobou je fyzická osoba, kterou lze přímo či nepřímo identifikovat, zejména odkazem na určitý identifikátor, například jméno, identifikační číslo, lokační údaje, síťový identifikátor nebo na jeden či více zvláštních prvků fyzické, fyziologické, genetické, psychické, ekonomické, kulturní nebo společenské identity této fyzické osoby.
 • Správce nejmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů. 

 

II.

Zdroje a kategorie zpracovávaných osobních údajů

 • Správce zpracovává osobní údaje, které jste mu poskytl/a nebo osobní údaje, které správce získal na základě plnění Vaší objednávky.
 • Správce zpracovává Vaše identifikační a kontaktní údaje a údaje nezbytné pro plnění smlouvy. 

 

III.

Zpracování osobních údajů dětí

 • Naše webové stránky www.ecospaceprague.com nejsou určeny pro děti a mladistvé mladší 16 let. Osobní údaje dětí a mladistvých mladších 16 let nezpracováváme.

 

IV.

Rozsah zpracování osobních údajů

 • Pro účely plnění smlouvy mezi Vámi a správcem může po Vás správce požadovat sdělení následujících údajů:
 1. Vaše jméno a příjmení,
 2. Obchodní firma,
 3. Adresa trvalého bydliště příp. doručovací adresa
 4. E-mailová adresa,
 5. Telefonické spojení

V.

Zákonný důvod a účel zpracování osobních údajů

 • Zákonným důvodem zpracování osobních údajů je 
 • plnění smlouvy mezi Vámi a správcem podle čl. 6 odst. 1 písm. b) GDPR,
 • oprávněný zájem správce na poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR,
 • Váš souhlas se zpracováním pro účely poskytování přímého marketingu (zejména pro zasílání obchodních sdělení a newsletterů) podle čl. 6 odst. 1 písm. a) GDPR ve spojení s § 7 odst. 2 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti v případě, že nedošlo k objednávce zboží nebo služby. 
  • Účelem zpracování osobních údajů je
 • vyřízení Vaší objednávky a výkon práv a povinností vyplývajících ze smluvního vztahu mezi Vámi a správcem; při objednávce jsou vyžadovány osobní údaje, které jsou nutné pro úspěšné vyřízení objednávky (jméno a adresa, kontakt), poskytnutí osobních údajů je nutným požadavkem pro uzavření a plnění smlouvy, bez poskytnutí osobních údajů není možné smlouvu uzavřít či jí ze strany správce plnit,
 • zasílání obchodních sdělení a činění dalších marketingových aktivit. 
  • Ze strany správce nedochází k automatickému individuálnímu rozhodování ve smyslu čl. 22 GDPR. 

 

VI.

Doba uchovávání údajů

 • Vaše osobní údaje budou správcem zpracovávány po dobu, po kterou Vám správce bude poskytovat své služby či plnit vzájemnou smlouvu, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností podle platných právních předpisů, jako jsou například zákon o účetnictví, zákon o archivnictví nebo zákon o dani z přidané hodnoty.
 • Po uplynutí doby uchovávání osobních údajů správce osobní údaje vymaže. 

 

VII.

Příjemci osobních údajů (subdodavatelé správce)

 • Příjemci osobních údajů jsou osoby 
 • podílející se na dodání zboží / služeb / realizaci plateb na základě smlouvy, 
 • zajišťující služby provozování e-shopu a další služby v souvislosti s provozováním e-shopu,
 • zajišťující marketingové služby.
  • Správce nemá v úmyslu předat osobní údaje do třetí země (do země mimo EU) nebo mezinárodní organizaci. Příjemci osobních údajů ve třetích zemích jsou poskytovatelé mailingových služeb / cloudových služeb. 

 

VIII.

Vaše práva

 • Za podmínek stanovených v GDPR máte následující práva
 • právo na přístup ke svým osobním údajům dle čl. 15 GDPR, 
 • právo na opravu osobních údajů dle čl. 16 GDPR, popřípadě omezení zpracování dle čl. 18 GDPR. 
 • právo na výmaz osobních údajů dle čl. 17 GDPR. 
 • právo vznést námitku proti zpracování dle čl. 21 GDPR a 
 • právo na přenositelnost údajů dle čl. 20 GDPR. 
 • právo odvolat souhlas se zpracováním písemně nebo elektronicky na adresu nebo email správce uvedený v čl. III těchto podmínek. 
  • Dále máte právo podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů (uoou.cz) v případě, že se domníváte, že bylo porušeno Vaší právo na ochranu osobních údajů.

 

XI.

Podmínky zabezpečení osobních údajů

 • Správce prohlašuje, že přijal veškerá vhodná technická a organizační opatření k zabezpečení osobních údajů.
 • Správce přijal technická opatření k zabezpečení datových úložišť a úložišť osobních údajů v listinné podobě, zejména bezpečná přístupová hesla, bezpečně uložení údajů, vysvětlení veškerých bodů GDPR všem zaměstnancům s přístupem k údajům. 
 • Správce prohlašuje, že k osobním údajům mají přístup pouze jím pověřené osoby.

 

 

 

X.

Závěrečná ustanovení

 • Odesláním objednávky z internetového objednávkového formuláře potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • S těmito podmínkami souhlasíte zaškrtnutím souhlasu prostřednictvím internetového formuláře. Zaškrtnutím souhlasu potvrzujete, že jste seznámen/a s podmínkami ochrany osobních údajů a že je v celém rozsahu přijímáte.
 • Správce je oprávněn tyto podmínky změnit. Novou verzi podmínek ochrany osobních údajů zveřejní na svých internetových stránkách, případně Vám zašle novou verzi těchto podmínek na e-mailovou adresu, kterou jste správci poskytl/a.

 

Tyto Zásady ochrany osobních údajů jsou platné ke dni 09.02.2022